Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 204
Số lượng câu trả lời 3058
Điểm GP 494
Điểm SP 2591

Người theo dõi (557)

Đang theo dõi (361)