Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 5
Điểm SP 10

Người theo dõi (2)

mikusanpai2k9
Đặng Khánh Duy

Đang theo dõi (2)

Akai Haruma