Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (2)

Linh Pea

Đang theo dõi (0)