Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 178
Điểm GP 3
Điểm SP 138

Người theo dõi (24)

Đang theo dõi (21)