Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 28
Điểm GP 2
Điểm SP 15

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (8)