Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 291
Điểm GP 12
Điểm SP 270

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (5)

Lê Michael
TV Cuber
Vũ Minh Châu
Vũ Minh Châu