Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 110
Điểm GP 30
Điểm SP 112

Người theo dõi (9)

trần tuấn anh
hello hello
jackson
NgỌc

Đang theo dõi (9)

Ngọc Hnue
Akai Haruma
Pham Thi Linh
Trần Diệu Linh