Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 33
Số lượng câu trả lời 90
Điểm GP 4
Điểm SP 60

Người theo dõi (14)

KimTaehuyunh
Mai Khôi Trần
Jeon JungKook
Thịnh Thảo
Van Viet Pham

Đang theo dõi (21)