Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 68
Điểm GP 0
Điểm SP 105

Người theo dõi (15)

jackson
LEKHANHXUAN
doan quang thang

Đang theo dõi (28)