Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 169
Số lượng câu trả lời 8339
Điểm GP 653
Điểm SP 7156

Người theo dõi (233)

Thanh Ngo
sakura
Hallo

Đang theo dõi (12)

Nguyễn Minh Anh
POP POP
Tô Hà Thu
Tô Hà Thu
htfziang