Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 43
Điểm GP 0
Điểm SP 16

Người theo dõi (4)

Ban Mai
Kim Phượng
Triệu Khả Ái

Đang theo dõi (71)