Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 1202
Điểm GP 57
Điểm SP 503

Người theo dõi (48)

Đang theo dõi (26)