Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 227
Số lượng câu trả lời 118
Điểm GP 1
Điểm SP 48

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (8)