Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 1
Điểm SP 6

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (21)

Dòng thời gian