Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 160
Điểm GP 31
Điểm SP 443

Người theo dõi (96)

Đang theo dõi (215)

Dòng thời gian