Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 2
Điểm SP -2

Người theo dõi (23)

Đang theo dõi (1)

Tester