Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 51
Số lượng câu trả lời 54
Điểm GP 12
Điểm SP 75

Người theo dõi (18)

Đang theo dõi (50)

Cường Phạm
Phúc
Trung Nguyen