Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 1
Điểm SP 13

Người theo dõi (2)

Kim Tuyến
Hương San

Đang theo dõi (2)

Liana
Kim Tuyến

Dòng thời gian