Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 251
Điểm GP 12
Điểm SP 135

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (3)

Đỗ Thanh Hải
^JKIES Nguyễn^
htfziang