Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Long , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (5)

sokim
jnfjnejf

Đang theo dõi (3)