Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 43
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (5)

meo con
Sakura bittchan
Quỳnh Nguyễn

Đang theo dõi (13)

nguyen thi vang
dfsa
Phương An
Linh Diệu

Dòng thời gian


Chủ đề:

Ôn tập lịch sử lớp 9

Câu hỏi:

câu 1: vì sao trung ương đảng đề ra kế hochj tác chiến Đông -Xuân 1953-1954? cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 đã từng bước làm phá sản kế hoạch Na-Va của pháp-mĩ như thế nào?

câu 2:nêu nguyên nhân,diễn biến,kết quả của phong trào "Đồng Khởi"(1959-1960)

câu 3: trình bày hoàn cảnh,âm mưu và thủ đoạn trong chiến lược "chiến tranh đặc biệt"của Mĩ ở miền nam

câu 4:trình bày hoàn cảnh ,âm mưu và thủ đoạn trong chiến lược "chiến tranh cục bộ"của Mĩ ở miền nam?chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ ở miền nam có điểm j giống và khác nhau?

câu 5:nêu hoàn cảnh ,âm mưu và thủ đoạn trong chiến lược "việt nam hóa chiến tranh" "đông dương hóa chiến tranh" của mĩ?chiến lược chiến tranh cục bộ và chiến lược việt nam hóa có điểm j giống và khác nhau?

câu 6:nêu nội dungvaf ý nghĩa của hiệp định Pari 1973?

câu 7:cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 diễn ra như thế nào?

câu 8:phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước từ 1954-1975?

câu 9:tình hình 2 miền nam-bắc sau đại thắng mùa xuân 1975 như thế nào?

câu 10:vì sao trung ương đảng quyết định tiến hành đổi mớivào tháng 12/986? nêu nội dung đường lối đổi mới .em có nhận xét gì về đường lối đổi mới ,liên hệ hiện nay?

câu 11:lập bảng niên biểu về hoạt động của Nguyễn Aí Quốc từ 1911đến 1925 theo mẫu:

thời gian những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
1911
1919
1920
1921
1923
1924
6-1925

Chủ đề:

Luyện tập tổng hợp

Câu hỏi:

Question1:circle the word that has the underlined part pronounced differently from the other

1/ A.s_i_ng B.v_i_llage C.relat_i_ve D. attract_i_ve

2/A.b_i_ll B. pipe C.m_i_le D.s_i_de

3/A.l_i_ght B.l_i_ke C.l_i_t D.l_i_febuoy

4/A.st_a_y B.ch_a_nce C.occ_a_sion D.am_a_ze

Question2:choose the best answer

1/Ninety percent of .............. occur around the pacific rim (typhoons/earthquakes/thunderstorms)

2/Daklak will have temperatures .................23độ and 30độ(between/at/with)

3/Neil Armstrong ...............first walked on the moon ,lived in the USA(which/whose/who)

4/typhoon is called...................in Australia(hurricane/cyclone/tai feng)

Question3:supply the correct verb form

1/If she goes to school by bus .she(save)............. money and energy

2/I suggest (go)..................to the countryside at weekend

3/If I see him,I (give)................him a gift

4/If I(be)...............you,I would come here

Question4:join these sentences.Use relative clauses

1)Mr pike is very goung.he is the friend of my father

............................................................................................

2)Miss Dung is my history teach .Miss Dung sing very well

.....................................................................................................

3)Nam likes playing the guitar .Nam lives on Tran Phu street

........................................................................................................

4)kangaroos have long tails.Kanggaroos com from Australia

.............................................................................................................