Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (1)

Phuoc Vu

Đang theo dõi (4)