Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 2
Điểm SP 0

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (9)