Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 1
Điểm SP 18

Người theo dõi (2)

9323

Đang theo dõi (3)