Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (1)

nguyễn khánh ly

Đang theo dõi (5)

Dzịt
Lãnh Hàn