Bài 2: Mặt cầu

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Bài 2: Mặt cầu

Câu 17.

Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 1. Gọi (P) là mặt phẳng qua BC và vuông góc với mặt phẳng (ABC). Trong (P) xét đường tròn (O) đường kính BC. Tính diện tích mặt cầu (S) đi qua (O) và điểm A.

  • \(\frac{\pi}{2}\)
  • \(\frac{\pi}{3}\)
  • \(\pi\)
  • \(2\pi\)
Click để xem thêm, còn nhiều lắm!

Tính năng này đang được xây dựng...