Đáp án đề minh hoạ thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ giáo dục

Mới đây Bộ chính thức công bố đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 nhằm giúp thí sinh thử sức và để chắc chắn hơn về kết quả của mình. Trên cơ sở đề minh hoạ của Bộ giáo dục, hoc24.vn xin gửi đến các bạn Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 minh họa tất cả các môn. Cụ thể như sau:

Đáp án đề minh hoạ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án đề minh hoạ thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán

Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Toán: Tại đây

1 D 2 C 3B 4D 5A 6A 7C 8B 9D
10C 11A 12B 13B 14A 15C 16B 17D 18A
19C 20D 21A 22A 23A 24C 25C 26C 27A
28D 29D 30A 31B 32B 33C 34C 35A 36D
37D 38B 39D 40C 41A 42B 43D 44A 45C  
46C 47A 48D 49B 50B    

Đáp án đề minh hoạ thi THPT Quốc Gia 2017 môn Vật lý

Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Hóa học: Tại đây

1 D 2A 3A 4A 5A 6B 7D 8C 9D
10B 11D 12D 13D 14B 15C 16A 17C 18A
19A 20D 21B 22C 23A 24D 25C 26B 27A
28A 29A 30D 31A 32B 33D 34A 35C 36C
37A 38A 39A 40A

Đáp án đề minh hoạ thi THPT Quốc Gia 2017 môn Hóa học:

Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Hóa học: Tại đây

1 D 2C 3A 4B 5A 6C 7A 8D 9D
10B 11C 12C 13B 14B 15A 16D 17C 18A
19B 20C 21B 22A 23D 24D 25C 26B 27D
28A 29A 30B 31C 32B 33D 34A 35A 36D
37C 38D 39D 40A    

Đáp án đề minh hoạ thi THPT Quốc Gia 2017 môn Sinh học:

Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Sinh học: Tại đây

1 B 2B 3B 4A 5C 6D 7B 8B 9A
10C 11C 12C 13B 14D 15A 16B 17C 18A
19A 20C 21C 22A 23B 24A 25A 26C 27A
28B 29C 30B 31A 32A 33C 34B 35B 36A
37B 38A 39B 40C          

Đáp án đề minh hoạ thi THPT Quốc Gia 2017 Tiếng anh:

Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Tiếng Anh: Tại đây

1 B 2A 3B 4C 5B 6C 7D 8C 9A
10C 11D 12D 13A 14A 15A 16D 17D 18B
19A 20C 21B 22D 23C 24A 25B 26B 27D
28C 29C 30A 31A 32A 33C 34C 35B 36C
37C 38D 39B 40D 41B 42B 43A 44D 45A
46C 47C 48B 49C 50D  

 

Đáp án đề minh hoạ thi THPT Quốc Gia 2107 môn Lịch sử

Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Lịch sử: Tại đây

1 B 2 C 3A 4B 5A 6D 7B 8B 9A
10B 11B 12C 13A 14D 15A 16D 17B 18A
19A 20C 21D 22B 23A 24A 25A 26C 27A
28C 29C 30C 31A 32D 33B 34B 35A 36A
37B 38B 39A 40C  

Đáp án đề minh hoạ thi THPT Quốc Gia 2017 môn Địa lý

Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Địa lý: Tại đây

1 B 2 A 3B 4A 5C 6B 7D 8C 9B
10A 11B 12A 13D 14C 15B 16A 17B 18C
19D 20C 21B 22D 23A 24C 25B 26A 27D
28C 29A 30D 31B 32C 33A 34C 35B 36D
37B 38D 39A 40B  

Đáp án đề minh hoạ thi THPT Quốc Gia 2017 môn Giáo dục công dân

Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Giáo dục công dân: Tại đây

1 A 2 B 3C 4B 5A 6A 7D 8A 9C
10B 11B 12B 13A 14B 15A 16A 17A 18C
19B 20B 21B 22D 23C 24D 25B 26D 27B
28A 29D 30B 31B 32C 33A 34D 35A 36D
37B 38C 39D 40C

 

 Hãy thử sức với đề thi minh họa THPT QG 2017

Làm đề thi thử trực tuyến - Có hướng dẫn giải

Khách