§3. Dấu của nhị thức bậc nhất

DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

1. Nhị thức bậc nhất một ẩn x là biểu thức dạng f(x) = ax +b trong đó a, b là hai số đã cho, a ≠ 0.

2. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất

Nhị thức f(x) = ax + b (a ≠ 0) cùng dấu với hệ số a khi x lấy giá trị trong khoảng  và trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng  Nội dung định lí được mô tả trong bảng sau, gọi là bảng xét dấu của f(x) = ax + b như sau:

Hãy nhớ câu thần chú: “Phải cùng, Trái khác”

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Bất đẳng thức, bất phương trình

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...