Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 728
Điểm GP 158
Điểm SP 1280

Người theo dõi (264)

Kevin Nguyễn
Mai Jue Bin
jackson

Đang theo dõi (70)

Vũ Hạ Linh
qwerty
Quang Duy
Huyền Trang

Dòng thời gian