TEST YOURSELF 8

B.Trâm
26 tháng 5 2020 lúc 2:53

I. circle the wrords which has a different stress from the othes
1. A.natural B.recycle C.protect D.insread
2. A.explain B.compost C.sandal D.milkman

II. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others
3. A.tight B.revive C.describe D.victim
4. A.would b.wound C.could D.should

Bình luận (0)
Hoàng Hạnh Nguyễn
18 tháng 4 2020 lúc 11:17

Combine the sentences using appropriate relative pronouns:

1. This morning I missed the train. I usually catch this train.

=> This morning I missed the train which I usually catch.

2. I met Mary. She asked me to give you this.

=> I met Mary who asked me to give you this.

3. This is my neighbor. Her children are lovely.

=> This is my neighbor whose children are lovely.

4. Jack was the goalkeeper. His injuries were not serious.

=> Jack was the goalkeeper whose injuries were not serious.

5. I gave you the book. It had many interesting drawings.

=> I gave you the book which had many interesting drawings.

6. I am reading a book at the moment. It is interesting.

=> I am reading a book which is interesting at the moment.

7. I’ve lived in Ha Noi. It’s a very ancient and beautiful city.

=> I’ve lived in Ha Noi which is a very ancient and beautiful city.

8. These cakes are very delicious. I bought them yesterday.

=> These cakes which I bought yesterday are very delicious.

9. They are singing a song. Do you like it?

=> Do you like the song which they are singing?

10. This is a story of a man. His wife suddenly loses her memory.

=> is is a story of a man whose wife suddenly loses her memory.

11. I was waiting for a man. He didn’t turn up.

=> I was waiting for a man who didn’t turn up.

12. This is the house. I was born there.

=> This is the house which I was born in.

13. A building has now been rebuilt. It was destroyed in the fire.

=> A buildingwhich was destroyed in the fire has now been rebuilt.

14. A girl is now in hospital. She was injured in the accident.

=> A girl who was injured in the accident is now in hospital.

15. A bomb caused a lot of damage. It went off this morning.

=> A bomb which went off this morning caused a lot of damage.

Bình luận (0)
Đặng Huyền
Đặng Huyền
4 tháng 4 2020 lúc 13:36

làm hộ mình với mình tick cho

Bình luận (0)
Đặng Huyền

Bài 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :
Nước từ trên cao phóng giữa hai vách đá dựng đứng chảy đứt đuôi rắn. Dượng
Hương Thư đánh trần đứng sau lái co người phóng chiếc sào xuống lòng sông
nghe một tiếng “soạc”! Thép đã cắm vào sỏi! Dượng Hương Thư ghì chặt trên đầu
sào, lấy thế trụ lại, giúp cho chú Hai và thằng Cù Lao phóng sào xuống nước. [..]
Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. Thuyền cố lấn lên.
Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai
hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống
như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh, hùng vĩ. Dượng Hương Thư đang vượt
thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, ai gọi
cũng vâng vâng dạ dạ.
1.Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Nêu xuất xứ của văn bản đó? Nêu rõ tên
tác giả và phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn văn trên?
2.Theo con vị trí quan sát để miêu tả của người kể chuyện là ở chỗ nào? Vị trí quan
sát ấy có thích hợp không? Vì sao?
3. Phân tích tác dụng của động từ “phóng” trong đoạn văn trên?
4. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn in đậm và nêu tác dụng
của biện pháp nghệ thuật đó?
5. Dựa vào văn bản tìm được ở câu 1, hãy viết đoạn văn 7-8 câu nêu cảm nhận của
em về nhân vật dượng Hương Thư, trong đoạn có sử dụng 1 phó từ (gạch chân và
chú thích rõ).
Bài 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Thế rồi từ điều này sang điều khác, thầy Ha-men nói với chúng tôi về tiếng
Pháp, bảo rằng đó là ngôn ngữ hay nhất thế giới, trong sáng nhất, vững vàng
nhất; phải giữ lấy nó trong chúng ta và đừng bao giờ quên lãng nó, bởi vì khi một
dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì
chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù…

(Buổi học cuối cùng – An-phông-xơ Đô –đê)

1.Nêu bối cảnh diễn ra câu chuyện trong truyện “Buổi học cuối cùng”. Tại sao tác
giả lại gọi đây là “Buổi học cuối cùng”?
2. Truyện có hai nhân vật chính. Nhưng tác giả lại để Phrăng giữ vai người kể
chuyện, việc Phrăng vào vai người kể chuyện đem đến những hiệu quả nghệ thuật
nào?
3. Con hiểu thế nào và có suy nghĩ gì về câu nói của thầy Ha-men trong truyện
“Buổi học cuối cùng”: “...khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ chừng nào họ còn giữ
vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù”?
4.Viết đoạn văn khoảng 7 câu nêu cảm nhận của con về thấy Ha-men trong truyện
“Buổi học cuối cùng” trong đoạn có sử dụng 1 từ ghép và 1 phó từ (gạch chân và
chú thích rõ)

Đặng Huyền
3 tháng 4 2020 lúc 11:08

giup mik voi

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
1 tháng 4 2020 lúc 16:11

43. His uncle (take)............took................. him to see Tri Nguyen aquarium last week?

44. Liz (buy)...................bought........ a lot of souvenirs yesterday?

45. They (put)..........put................. the fish in the big bag last Sunday?

46. They (eat)............ate................meat in her meals in Vung Tau yesterday?

47. I(wear) the .............wore............cap with a dolphin om it yesterday/

48. Liz (teach).........teached........................ Ba some English last week/

49. Bad and Tan (remember) .............remebered........their trip to Nha Trang last month?

50. Nam (return) ............returrne.................to Ha Noi last week?

51. I (go)................went............to Ben Thanh market last Monday

52. He (get)..................got............up at 7 o’clock yesterday.

53. What time you (go) ........did/go.............to bed last night?

54. She ( not go)...........didn't go.......................to work last weekend.

55. Lan (meet)....................met.............her at the party 3 years ago.

56. Last summer vacation, Mom (not buy)........didn't buy.....................me a new buy?

57. When he (leave)...................did/leave............ for work last week.

58. What you (do)..........did/do....................... yesterday?

59. We (begin)................began....................to learn English 3 years ago.

60. She (be)............................was.............an engineer last week.

Bình luận (0)
Vegafone Viet Nan
2 tháng 4 2020 lúc 3:42

43 took

44 bought

45 put

46 ate

47 wore

48 teached

49 remembered

50 returned

51 went

52 got

53 did/go

54 didn't go

55 met

56 didn't buy

57 did/leave

58 did/do

59 began

60 was

Bình luận (0)
✟şin❖
27 tháng 3 2020 lúc 13:53

II ) Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one

1, i dont have enough time so i can't go on holiday this summer

->If I had enough time, I would go on holiday this summer.

2, i can't tell you because i don't know the answer

->If I knew the answer, I would tell you

3, they will do the test well.they will review them all hard

->if they didn't do the test, they would review them all hard

4, the students will provide aids for the homless people tomorrow

->aids will be provided for the homless people tomorrow by the students

5, the people will protect the environment now . the environment will be nice.

-> if the people didn't protect the environment now . the environment wouldn't be nice.

6,the storm destroyed many hoouses in this village last week

-> many houses were destroyed in this village last week by the storm

Bình luận (0)
✟şin❖
27 tháng 3 2020 lúc 13:55

7, many rivers and lakes are poisoned.Factories produce waste and pour it into rivers and lakes( because )

-> Many rivers and lakes are poisoned because factories produce waste and pour it into rivers and lakes

8, plastic bags are a major source of waste.we should not throw plastic bags everwhere

->so plastic bags are a major source of waste that we should not throw plastic bags everwhere

9, we won't hold the festival. it cost too much money

->if the festival didn't cost too much money, we would hold the festival.

10, they don't have a map , so they get lost

-> lf they had a map, they wouldn't get lost

Bình luận (0)
Havee_😘💗
7 tháng 2 2020 lúc 8:45

Hỏi đáp Tiếng anh

Bình luận (0)
Nguyễn Thi Thu Hương
7 tháng 2 2020 lúc 10:14

trong tiếng anh nha bạn

Bình luận (0)
B.Trâm
22 tháng 12 2019 lúc 19:13

I hope she will enjoy .... On her trip

A herself

B myself

Bình luận (0)
Thúy Nguyễn
22 tháng 12 2019 lúc 18:47

Cái này lớp 7 đó mk ấn nhầm.giúp mk nhanh đc ko.help me...

Bình luận (0)
Thúy Nguyễn
22 tháng 12 2019 lúc 18:49

A hay B vậy mn ơi

Cầu mong là A đi mà

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN