Tập hợp, phần tử của tập hợp

Quang Nhân
Quang Nhân 9 giờ trước (22:33)

Tổng trên có số số hạng là : 

   ( 79 - 1 ) : 3 + 1 = 27 ( số hạng )

⇒⇒ S = ( 79 + 1 ) . 27 : 2 = 1080

   Vậy S = 1080. 

Bình luận (0)
Hạ Nguyệt Minh Ngọc
Hạ Nguyệt Minh Ngọc 9 giờ trước (22:37)

Thanks

Bình luận (0)
Karen
Karen CTV Hôm kia lúc 8:55

a/ x - 7 = 12

=> x = 12 + 7 = 19

b/ 9 + 4(x - 5) = 13

=> 4x - 20 = 4

=> 4x = 24

=> x = 6

c/ (x+2)3 = 64

=> x + 2 = 4

=> x = 2

Bình luận (0)
HUYNH NGOC HA
HUYNH NGOC HA Hôm kia lúc 9:16

a) x-7=12

     x=12+7

     x=19

b) 9+4.(x-5)=13

       4.(x-5)=13-9

       4.(x-5)=4

          (x-5)=4:4

          (x-5)=1

          x=5+1

            x=6

cau cuoi mik ko bt lam nha!bucminh

chuc ban hoc totok

    

Bình luận (1)
Vương Thúy Hường
Vương Thúy Hường Hôm kia lúc 12:28

a/ x - 7 = 12

=> x = 12 + 7 = 19

b/ 9 + 4(x - 5) = 13

=> 4x - 20 = 4

=> 4x = 24

=> x = 6

c/ (x+2)3 = 64

=> x + 2 = 4

=> x = 2

Bình luận (0)
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ Hôm kia lúc 20:13

=120-33

=120-27

=93

Bình luận (2)
Mr. Đăng Khoa (61)
Mr. Đăng Khoa (61) Hôm kia lúc 20:15

|-120|-315.3:313

=120 - 315.3 : 313

= 120 - 316 : 313

= 120 - 33

= 120 - 27 = 93

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 10 tháng 1 lúc 9:18

Chu vi của bánh xe đạp là:

45 x 3,14 = 141,3 (cm)

Độ dài quãng đường khi bánh xe lăn 10 vòng liên tiếp là:

141,3 x 10 = 1413 (cm)

Vậy:...

Bình luận (0)
Trang Nguyễn
Trang Nguyễn 9 tháng 1 lúc 22:07

Gọi số sách cần tìm là: a (quyển). Điều kiện: a là số tự nhiên khác 0 ; \(250\le a\le300\)

Vì số sách xếp thành từng bó 12 quyển, 16 quyển, 18 quyển đều thừa 5 quyển nên:

\(\left\{{}\begin{matrix}a-5⋮12\\a-5⋮16\\a-5⋮18\end{matrix}\right.\Rightarrow a\in BC\left(12,16,18\right)\)

Ta có: \(12=2^2.3\)

           \(16=2^4\)

           \(18=2.3^2\)

\(\Rightarrow BCNN\left(12,16,18\right)=2^4.3^2=144\)

\(\Rightarrow BC\left(12,16,18\right)=B\left(144\right)=\left\{0;144;288;432;...\right\}\)

\(\Rightarrow a\in\left\{5;149;293;437;...\right\}\)

Mà \(250\le a\le300\)

\(\Rightarrow a=293\) (quyển) (thỏa mãn)

Vậy số sách đó có 293 quyển.

Bình luận (0)
Loading...