Bài 1: Tập hợp, phần tử của tập hợp

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:49

a: A={-2;-1;0;1;2;3}

A={x∈N|-3<x<4}

b:Số phần tử của tập A là:

\(\left[3-\left(-2\right)\right]:1+1=\left(3+2\right):1+1=5+1=6\left(phầntử\right)\)

=>tập hợp A có 6 phần tử

c: Tổng các phần tử trong tập hợp A là:

(-2)+(-1)+0+1+2+3

=(-2+2)+(-1+1)+0+3

=0+0+0+3

=3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hakuji Ito
Xem chi tiết
Lã Tường Chi
Xem chi tiết
Lục Nhất Thành
Xem chi tiết
Cẩm Mịch
Xem chi tiết
Thảo Ly Hạ
Xem chi tiết