Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn Tài, Thảo, Ngân tỉ lệ với \(3;1;2\). Số điểm 10 của ba bạn đạt được là 24. Số điểm 10 của bạn Ngân đạt được là bao nhiêu?

  1. 6.
  2. 7.
  3. 8.
  4. 9.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.