Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Ngành nào dưới đây của Đông Nam Bộ chiếm giá trị sản lượng cao nhất so với các vùng khác ?

  1.  Khai thác nhiên liệu.
  2.  Dệt may.
  3.  Chế biến thực phẩm.
  4.  Cơ khí điện tử.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.