Chương 5. Nhóm Halogen

Nguyễn Thị Thu Yến

Hoà tan hoàn toàn \(x\) gam hỗn hợp gồm \(NaI\)\(NaBr\) vào nước thu được dung dịch \(A\). Cho \(Br_2\) dư vào \(A\) thu được dung dịch \(B\). Cô cạn dung dịch \(B\) thu được \(y\) gam chất rắn khan. Hoà tan \(y\) gam chất rắn khan đó vào nước thu được dung dịch \(C\). Cho \(Cl_2\)dư vào dung dịch \(C\) thu được dung dịch \(D\). Cô cạn dung dịch \(D\) thu được \(z\) gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và \(2y = x+z\). Tính phần trăm khối lượng của NaBr trong hỗn hợp đầu.


Các câu hỏi tương tự
Phạm Thị Mai

giúp mình mấy bài này nữa với các bạn ơi !!

1.cho 3,45 g kim loại có hóa trị I tác dụng với khí Clo dư sau phản ứng thu được 8,775 g muối xác định kim loại X?

2.cho 1,545 gam muối NaX tác dụng với dung dịchAgNO3 dư thu được kết tủa Y Phân hủy hoàn toàn Y thu được 1,62 gam kim loại xác định công thức của NaX?

3.cho 4,5 g muối NaX tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 7,05 gam kết tủa Y xác định công thức của NaX?

4.Biết X, Y là 2 halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp của nhóm VIIA cho 47,76 gam hỗn hợp A chứa a gam NaX và b gam NaY tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 86,01 gam hỗn hợp kết tủa biết Mx < My xác định công thức NaX,NaY và tính a,b?

5. Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp muối NaX và NaY( X,Y không phải là nguyên tố phóng xạ.X,Y ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA và Zx < Zy) vào dung dịch AgNO3 dư thu được 8,61 kết tủa hợp xác định công thức hai muối và tính phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp đầu?

6.cho 27 gam hỗn hợp gồm Cl2 và Br2 có tỉ lệ mol tương ứng là 5:2 vào dung dịch có chứa m gam NaI Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 31,64g muối Tính m?

7.sục khí clo dư vào dung dịch có chứa 20,85gam hỗn hợp X gồm NaCl và NaI thu được dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu được 11,7 gam muối khan Tính khối lượng của NaCl trong X?

8.sục 3,36 l khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn vào dung dịch có chứa 50,6 gam hỗn hợp X chứa NaI và NaCl có số mol bằng nhau thu được dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan Tính m

9.sục khí clo dư vào dung dịch có chứa 2,52 g NaF; 8,24 g NaBr và 4,5 gam NaI thu được dung dịch Y Tính khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch Y

10.cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X có chứa 0,06 mol hỗn hợp NaF, NaCl, NaBr Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN