Chương 5. Nhóm Halogen

Duy Ank
10 phút trước

+) Trường hợp 1: Hỗn hợp gồm NaF và NaCl

PTHH: \(NaCl+AgNO_3\rightarrow AgCl\downarrow+NaNO_3\)

Ta có: \(n_{AgCl}=\dfrac{2,87}{143,5}=0,02\left(mol\right)=n_{NaCl}\)

\(\Rightarrow m_{NaCl}=0,02\cdot58,5=1,17\left(g\right)\) \(\Rightarrow m_{NaF}=0,415\left(g\right)\)

+) Trường hợp 2: Hỗn hợp không chứa NaF

Gọi công thức chung 2 muối là NaR

PTHH: \(NaR+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgR\downarrow\)

Theo PTHH: \(n_{NaR}=n_{AgR}\) \(\Rightarrow\dfrac{1,595}{23+\overline{M}_R}=\dfrac{2,87}{108+\overline{M}_R}\)

\(\Rightarrow\overline{M}_R\approx83,3\) \(\Rightarrow\) 2 halogen cần tìm là Brom và Iot 

  Vậy 2 muối có thể là (NaF và NaCl) hoặc (NaBr và NaI)

 *P/s: Các phần còn lại bạn tự làm 

Bình luận (0)
Duy Ank
6 giờ trước (16:12)

a) Hiện tượng: Khí clo mất màu, xuất hiện chất lỏng màu nâu đỏ

 PTHH: \(Cl_2+2KBr\rightarrow2KCl+Br_2\)

b) Hiện tượng: Bình thủy tinh bị ăn mòn

  PTHH: \(4HF+SiO_2\rightarrow SiF_4+2H_2O\)

c) Hiện tượng: Màu vàng lục nhạt dần, xuất hiện khí không màu

  PTHH: \(Cl_2+H_2O⇌HCl+HClO\)

              \(2HCl+Na_2CO_3\rightarrow2NaCl+H_2O+CO_2\uparrow\)

Bình luận (1)
Diễm Quỳnh
Hôm kia lúc 15:20

\(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2^{\uparrow}\)

0,1                                 0,1   (mol)

\(m_{Fe}=0,1+56=5,6\left(g\right)\)                  

Bình luận (0)
Duy Ank
4 tháng 3 lúc 22:25

PTHH: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\uparrow\)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Al}=0,2\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{Al}=0,2\cdot27=5,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
4 tháng 3 lúc 22:25

\(n_{H_2} = \dfrac{6,72}{22,4} = 0,3(mol)\\ 2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2\\ n_{Al} = \dfrac{2}{3}n_{H_2} = 0,2(mol)\\ \Rightarrow m_{Al} =0,2.27 = 5,4\ gam\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
4 tháng 3 lúc 22:24

\(2M + nCl_2 \xrightarrow{t^o} 2MCl_n\\ n_M = n_{MCl_n}\\ \Leftrightarrow \dfrac{4,8}{M} = \dfrac{19}{M + 35,5n}\\ \Rightarrow M = 12n\)

Với n = 2 thì M = 24(Mg)

Vậy M là Magie

Bình luận (0)
1_33/16_53 33/16_7_1
4 tháng 3 lúc 22:26

Giả sử M có hóa trị n không đổi.

PT: \(2M+3Cl_2\underrightarrow{t^o}2MCl_n\)

Ta có: \(n_M=\dfrac{4,8}{M_M}\left(mol\right)\)

\(n_{MCl_n}=\dfrac{19}{M_M+35,5n}\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_M=n_{MCl_n}\)

\(\Rightarrow\dfrac{4,8}{M_M}=\dfrac{19}{M_M+35,5n}\)

\(\Rightarrow M_M=12n\)

Với n = 1 ⇒ MM = 12 (loại)

n = 2 ⇒ MM = 24 (nhận)

n = 3 ⇒ MM = 36 (loại)

Vậy: M là Magie (Mg).

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Thinh phạm
Hôm kia lúc 14:31

2M+nCl2to→2MClnnM=nMCln⇔4,8M=19M+35,5n⇒M=12n2M+nCl2→to2MClnnM=nMCln⇔4,8M=19M+35,5n⇒M=12n

Với n = 2 thì M = 24(Mg)

Vậy M là Magie

Bình luận (0)
traitimtrongvang
4 tháng 3 lúc 22:21

\(NaOH + HCl \to NaCl + H_2O\\ n_{HCl} = n_{NaOH} = 0,2.0,1 = 0,02(mol)\\ \Rightarrow m_{dd\ HCl} = \dfrac{0,02.36,5}{7,3\%} = 10\ gam \)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
4 tháng 3 lúc 22:20

\(MnO_2 + 4HCl \to MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O\\ n_{Cl_2} = n_{MnO_2} =\dfrac{8,7}{87} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow V_{Cl_2} = 0,1.22,4 = 2,24(lít)\)

Bình luận (0)
NLT MInh
4 tháng 3 lúc 22:25

C nhe bn

PTHH: 

MnO2+4HCl→MnCl2+Cl2+2H2O

Ta có: nMnO2=8,787=0,1(mol)=nCl2

Bình luận (0)

C

Bình luận (0)
Quang Nhưn
5 tháng 3 lúc 5:58

    H2 + Cl2 => 2HCl 

Bđ: 3___4 

Pư:3*0.9_2.7___5.4

Kt : 0.3__1.3____5.4

V = 0.3 + 1.3 + 5.4 = 7(l) 

 
Bình luận (0)
1_33/16_53 33/16_7_1
4 tháng 3 lúc 22:45

Giả sử CT chung của kim loại là A

PT: \(A+2HCl\rightarrow ACl_2+H_2\)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{0,672}{22,4}=0,03\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_A=n_{H_2}=0,03\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\overline{M_A}=\dfrac{1,67}{0,03}=55,67\left(g/mol\right)\)

Vậy: Hai kim loại đó là Ca và Sr.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
traitimtrongvang
4 tháng 3 lúc 22:45

\(R + 2HCl \to RCl_2 + H_2\\ n_R = n_{H_2} = \dfrac{0,672}{22,4} = 0,03(mol)\\ \Rightarrow M_R = \dfrac{1,67}{0,03} = 55,67\)

Vì \(M_{Ca} = 40 < M_R = 55,67 < M_{Sr} = 88\) nên hai kim loại cần tìm là Canxi và Stronti

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN