Nguyễn Thiều Công Thành
8 tháng 7 2017 lúc 18:02

đặt A2=n2+n+6

=>4A2=4n2+4n+24

           =(2n+1)2+23

<=>(2A-2n-1)(2A+2n+1)=23

=>x=....

Bình luận (0)
 Phạm Trà Giang
8 tháng 7 2017 lúc 18:14

Đặt : A2 = n+ n + 6

=> 4A2 = 4n2 + 4n + 24

            = ( 2n + 1 )2 + 23

<=> ( 2A - 2n - 1 ) ( 2A + 2n + 1 ) 

= 23

Suy ra: x = 23

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN