Bài 21. Nhiệt năng

Nguyen Trung

Một cái bình bằng sứ có khối lượng 500g ở nhiệt độ 30°C.Rót nước có khối lượng 300g ở nhiệt độ 90°C vào bình.Nhiệt độ của bình và nước khi có cân bằng nhiệt là 75,5°C.Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường.Hãy tìm nhiệt dung riêng của sứ.

Nguyễn Việt Hoàng
24 tháng 4 2020 lúc 16:23

Đổi m1 = 300g = 0,3kg

m2 = 500g = 0,5kg

Nhiệt lượng của nước tỏa ra khi nhiệt độ hạ từ 90oC xuống 75,5oC là :

Q1 = m1.c1.( t1 - t ) = 0,3.4200.( 90 - 75,5 ) = 18270 ( J )

Nhiệt lượng của sứ thu vào khi tăng nhiệt độ từ 30oC lên 75,5oC là :

Q2 = m2.c2. ( t - t2 ) = 0,5.c2.( 75,5 - 30 ) = 22,75.c2

Nhiệt lượng của nước tỏa ra bằng nhiệt lượng của sứ thu vào

=> Q2 = Q1

<=> 22,75.c2 = 18270

<=> c2 \(\approx\) 803 ( J/kg.K )

Vậy nhiệt dung riêng của sứ \(\approx\) 803 ( J/kg.K )

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN