Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

nguyễn ngọc thúy vi
Nhập input, output, tính tổng S = 1+2+3+...+N với N là số nguyên được nhập từ bàn phím.
nguyễn ngọc thúy vi
30 tháng 12 2019 lúc 21:18

mk bấm nhằm, sửa lại dùm mk là tin học 11 nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Minh
14 tháng 1 2020 lúc 19:27

bn tự khai báo nha!

begin

clrscr;

s:=0;

write('nhap n:');readln(n);

for i:=1 to n do

s:=s+i;

write('tong s la:',s:4:2);

readln

end.

XONG

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
30 tháng 12 2019 lúc 21:28

program ho_tro;

uses crt;

var n,i: integer;

s: longint;

begin

clrscr;

writeln(' nhap so n'); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do

s:=s+i;

writeln(' tong cua' , n, ' so tu nhien dau tien =' , s);

readln

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN