Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Phạm Ren

một ô tô với tốc độ 12m/s thì tăng lên nhanh dần đều với tốc độ 15m/s sau 15s vậy quảng đường của ô tô đi được sau 5s là ?

Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
21 tháng 12 2019 lúc 8:12
https://i.imgur.com/cgO8Zzi.jpg
Bình luận (0)
Netflix
22 tháng 12 2019 lúc 10:41

Gia tốc của ô tô là: a = \(\frac{\Delta v}{t}\) = \(\frac{15-12}{15}\) = 0,2 (m/s2)

Quãng đường ô tô đi được sau 5 giây đầu là:

s = vo.t + \(\frac{1}{2}\).a.t2 = 12.5 + \(\frac{1}{2}\).0,2.52 = 62,5 (m)

Vậy quãng đường ô tô đi được trong 5 giây đầu là 62,5 m.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN