Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

hùng trịnh

Lực ⃗F1F→1 tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian 0,8 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 0,4 m/s đến 0,8 m/s . Lực khác ⃗F2F→2 tác dụng lên nó trong khoảng thời gian 2s làm vận tốc của nó thay đổi từ 0,8 m/s đến 1 m/s ( ⃗F1F→1⃗F2F→2 luôn cùng phương với chuyển động )

a. Tính tỉ số F1F2F1F2 ,biết rằng các lực này không đổi trong suốt thời gian tác dụng.

b. Nếu lực F2F2 tác dụng lên vật trong khoảng thời gian 1,1s thì vận tốc của vật thay đổi thế nào ?

Netflix
Netflix 22 tháng 12 2019 lúc 14:54

a, Gia tốc mà lực \(\overrightarrow{F_1}\) gây ra cho vật là:

a1 = \(\frac{\Delta v_1}{t_1}\) = \(\frac{0,8-0,4}{0,8}\) = 0,5 (m/s2)

Gia tốc mà lực \(\overrightarrow{F_2}\) gây ra cho vật là:

a2 = \(\frac{\Delta v_2}{t_2}\) = \(\frac{1-0,8}{2}\) = 0,1 (m/s2)

Theo định luật II Niu-tơn ta có:

F1 = m.a1 và F2 = m.a2

⇒ Tỉ số: \(\frac{F_1}{F_2}=\frac{m.a_1}{m.a_2}=\frac{a_1}{a_2}=\frac{0,5}{0,1}=5\)

Vậy \(\frac{F_1}{F_2}=5\).

b, Gọi x (m/s) là vận tốc lúc sau của vật khi lực \(\overrightarrow{F_2}\) tác dụng lên vật trong khoảng thời gian t = 1,1 (s).

Ta có: F2 = m.a2' = m.\(\frac{v_2-v_{0_2}}{t_2'}\) = m.\(\frac{x-0,8}{1,1}\) = m.a2 = m.0,1

⇒ x = 0,91 (m/s)

Vậy nếu lực \(\overrightarrow{F_2}\) tác dụng lên vật trong khoảng thời gian 1,1 (s) thì vận tốc là 0,91 (m/s).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN