Chủ đề 14: Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại-Phương pháp giải theo bảo toàn electron

Ṇĝuŷėṇ Ħỏǡŋġ

Hòa tan hoàn toàn 49.6 gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO,Fe2O3,Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8.96 lít khí SO2.

a) Tính phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợp X.

b) Tính khối lượng muối trong dung dịch Y.

Nguyễn Phấn Dũng
23 tháng 5 2019 lúc 8:53

Đối vs bài này ta quy đổi hỗn hợp X thành 2 phần là Fe và O

nên m(hỗn hợp) =mFe+mO=49,6g. (1)

Btoàn e ta có:

Fe--> Fe(+3) +3e; O2 +4e---> 2O(-2) ;

S(+6)---> S(+4) +2e;

---> 3*nFe+ 2*nSO2=2*nO =2*nO - 0,8; (2)

từ (1) và (2) ta có mO=19.36(g);mFe= 30,24(g);

a) %O=19,36/49,6 =39,03%;

b) bảo toàn nguyên tố Fe ta có:

nFe2(SO4)3 =2nFe=2*30,24/46=1,08 mol;

khối lượng muối trong ddY là 1,08*(56*2+96*3)=432 g.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN