ST
23 tháng 9 2016 lúc 12:20

Đặt A = 1+2+22+23+...+210

=> 2A = 2+22+23+24+...+211

=> 2A - A = (2+22+23+24+...+211) - (1+2+22+23+...+210)

=> A = 211 - 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tổng sau có chia hết cho 3 không?

A = 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 210

Pham Trong Bach

Thực hiện phép tính:

a, 27.75  + 25.27 – 150

b, 142 – [50 – ( 2 3 .10 –  2 3 .5)]

c, 375:{32 – [4+( 5 . 3 2  – 42]} – 14

d, {210:[16+3.(6+3. 2 2 )]} – 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN