BÀI 2. Chất

Trung Đỗ Đình

Hỗn hợp X gồm SiO2 và Al2O3 có khối lượng 66g. Khi cho X tác dụng với 2 lít H2SO4 1M (dư) còn lại 1 chất rắn A và dd B.a)Tính khối lượng SiO2 và Al2O3 trong hõn hợp X

b) Lấy 66g hỗn hợp X tác dụng với 500ml dd NaOH 4M đun nóng . Chứng tỏ hỗn hợp tan hết tạo thành dd C . Sục 56 lít CO2 qua dd C thu được kết tủa. Tính khối lượng chất rắn thu được khi nung kết tủa đến khối lượng không đổi


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN