Lập trình đơn giản

Tú Nguyễn

Viết chương trình giải bài toán cổ: Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 100 chân chẵn, 36 con. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó

duong nguyenvan
1 tháng 1 2018 lúc 15:18

program bai1;

var i :Integer;

begin

clrscr;

for i:= 9 to 25 do

if((i * 2 + (36 - i) * 4) = 100) then

writeln('So ga la: ', i);

writeln('So cho la: ', 36 - i);

readln;

end.

Bình luận (4)
OkeyMan
1 tháng 1 2018 lúc 11:34

Gọi x là số gà.

Số chó là:36-x

Số chân gà là:2x

Số chân chó là:4(36-x)

Theo bài ra ta có:2x+4(36-x)=100

<->2x+144-4x=100

<->2x-4x=144-100

<->2x=44

<->x=22

<->số gà là 22 con <->số chó là 36-22=14

Hoặc dùng hệ phương trình:

Gọi x là gà,y là chó.

Ta có hệ phương trình:

x+y=36 <->2x+4y=100

Giair hệ phương trình:x=22, y=14

Vậy gà có 22 con, chó có 14 con

Bình luận (2)
duong nguyenvan
1 tháng 1 2018 lúc 15:14
program bai1; uses crt; var i :Integer; begin clrscr; for i:= 9 to 25 do if((i * 2 + (36 - i) * 4) = 100) then writeln('So ga la: ', i); writeln('So cho la: ', 36 - i); readln; end.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN