Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 53
Số lượng câu trả lời 167
Điểm GP 24
Điểm SP 170

Người theo dõi (20)

Vũ Kiều
Nguyễn My
Như Phạm
Phạm Ninh
Diệu

Đang theo dõi (46)

Dòng thời gian