Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 55
Số lượng câu trả lời 1430
Điểm GP 107
Điểm SP 884

Người theo dõi (146)

Mai Nguyễn
Vũ Kiều
Trần Diệp Nhi

Đang theo dõi (20)