Dao động cơ học

trần thị phương thảo

cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số , có phương trình dao động tương ứng là x1= A1 cos(wt+ phi1); x2= A2 cos(wt + phi2). biết rằng 4(x1)^2 + 9(x2)^2 =25. khi chất điểm thứ nhất có li độ x1= -2cm, vận tốc bằng 9m/s thì vận tốc chất điểm thứ hai có li độ bằng

A.8cm/s                                     B.12cm/s                                           C.6cm/s                                            D.9cm/s

Hà Đức Thọ
10 tháng 3 2015 lúc 11:20

Ta có: \(4.x_1^2+9.x_2^2=25\)(1)

Đạo hàm 2 vế theo thời gian t, ta được: \(4.2.x_1.x_1'+9.2.x_2.x_2'=0\Rightarrow8.x_1v_1+18x_2v_2=0\)(2)

Khi chất điểm thứ (1) có li độ x1 = -2cm, thay vào (1) ta đc \(x_2=\pm1\)cm.

Thay vào (2) ta đc: \(8.\left(-2\right).9+18\left(\pm1\right)v_2=0\)

\(\Rightarrow v_2=8\)(cm/s)

Đáp án A.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dê Trắng

1/Hai nguồn sóng AB cách nhau 1,1m dao động chạm nhẹ trên mặt chất lỏng, cùng tần số 100Hz, cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng vận tốc truyền sóng 20m/s. Số điểm không dao động trên đoạn AB là:

A.15 điểm

B.11 điểm

C.10 điểm

D.20 điểm

2/Một con lắc đơn dao động điều hòa tại địa điểm A.Nếu đem con lắc đến địa điểm B, biết rằng chiều dài con lắc ko đổi còn gia tốc trọng trường tại B bằng 81% gia tốc trọng trường tại A. So với tần số dao động của con lắc tại A, tần số dao động của con lắc tại B là:

A.tăng 10%

B. giảm 9%

C.tằng 9%

D. giảm 10%

3/ Chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa:

A. khi đi từ vị trí cân bằng ra biên thì động năng của vật năng

B. khi đi từ vj trí biên về vị trí cân bằng thì thế năng của vật năng

C. khi đi từ vị trí cân bằng ra biên thì cơ năng của vật tăng dần

D.ở vị trí cân bằng thì động năng của vật đạt giá trị cực đại và bằng cơ năng

4/Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox(với O là VTCB) có vận tốc bằng nửa
giá trị cực đại tại hai thời điểm liên tiếp t 1 = 2,8s và t 2 = 3,6s; tốc độ trung bình trong khoảng
thời gian đó là (10 căn 3)/pi
. Tốc độ dao động cực đại của chất điểm là
A. 15cm/s B. 10 / cm s  C. 8cm/s D. 20cm/s