Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

nguyễn hoàng lê thi

1. Trong mặt phẳng vs hệ toạ độ Oxy , cho 4 điểm A(-2;1) , B(0;3) , C(1;-3), D(2;4). Nreus có phép đồng dạng biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng CD thì tỉ số k của phép đồng dạng đó bằng?

Shiroemon
Shiroemon 25 tháng 11 2020 lúc 21:38

\(\overline{AB}=\sqrt{\left(0--2\right)^2+\left(3-1\right)^2}=2\sqrt{2}\)

\(\overline{CD}=\sqrt{\left(2-1\right)^2+\left(4--3\right)^2}=5\sqrt{2}\)

=> \(k=\frac{\overline{CD}}{\overline{AB}}=\frac{5\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}=\frac{5}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN