Violympic toán 9

Curry

cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi I là tâm đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác. Gọi M,N,P là hình chiếu của I lên BC, AC, AB. Chứng minh tâm đường tròn Euler của tam giác MNP nằm trên OI.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN